Terms & conditions

You are here:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.


Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου και ιστότοπου freshweb.gr

H freshweb.gr παρέχει μέσω διαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:

 1. Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domains)
 2. Εκμίσθωση χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου, που σκοπός τους είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού και η φιλοξενία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Κατασκευή ιστοσελίδων / e-commerce & προώθηση ιστοσελίδων
 4. Πώληση Presets για Lightroom & Photoshop
 5. Πώληση Actions για photoshop
 6. Φωτογράφιση προϊόντων για e-shops και καταλόγους.

Για την ερμηνεία των όρων χρήσης, ως έννοια χρησιμοποιείται η λέξη χρήστης, η οποία και αφορά τον αντισυμβαλλόμενο στην υπηρεσία της εκμίσθωσης χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου και Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν την κάθε μια από τις δύο αυτές υπηρεσίες, των οποίων η παραγγελία εκτελείται online και δεν αποτελούν όρους χρήσης για τη κατασκευή ιστότοπου / ιστοσελίδας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της freshweb.gr, για την οποία απαιτείται η φυσική συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών.

Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domains)

Η χρήση της freshweb.gr, για την καταχώρηση Ονόματος Χώρου (Domain Name), σημαίνει αυτόματη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names) με κατάληξη .gr (Απόφαση 592/012 της 03/02/2011), Κανονισμός που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης για τα Ονόματα Χώρου.

Η freshweb.gr, με τη λήψη της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου και μετά από την πληρωμή των τελών, γνωστοποιεί την αίτηση αυτή στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου μέσω εξουσιδοτημένου συνεργάτη. Το όνομα χώρου ενεργοποιείται προσωρινά εντός τριών ωρών από την παραλαβή της αίτησης από το Μητρώο. Το ύψος των νόμιμων τελών, που καταβάλλονται στην freshweb.gr, για κάθε πράξη σχετιζόμενη με τα Ονόματα Χώρου .gr, βρίσκεται δημοσιευμένο στα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου, αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την freshweb.gr και τελεί διαρκώς μέσα στα νόμιμα όρια που αναφέρονται στην απόφαση 351/76, 20/05/2005. Η επικοινωνία της freshweb.gr με το χρήστη, επιτυγχάνεται με κάθε θεμιτό τρόπο και ενδεικτικά αναφέρονται: η τηλεφωνική επικοινωνία, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή σύντομου μηνύματος σε κινητό (SMS) κτλ. Ο εκάστοτε συμβαλλόμενος αλλά και ο εκάστοτε υποψήφιος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αποδέχεται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από την πλευρά της freshweb.gr

Εκμίσθωση χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου (Web Hosting)

Ο χώρος που εκμισθώνει η freshweb.gr στον αντισυμβαλλόμενο χρήστη πληρεί και περιέχει όλες τις εκάστοτε συμφωνημένες ιδιότητες, διαφορετικές ανά είδος λογαριασμού φιλοξενίας. Οι ιδιότητες αυτές διαπιστώνεται ότι υπακούουν σε ορθότητα και πληρότητα με τα συμφωνηθέντα δια της αναγραφής των ιδιοτήτων στον ιδιωτικό χώρο του πελάτη. Ρητά συμφωνείται ότι, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εκδόσεις λογισμικού στο Διακομιστή, τις οποίες εκδόσεις ορίζει η freshweb.gr. Οποιαδήποτε ανάγκη χρήσης διαφορετικών εκδόσεων και ενθεμάτων αυτών, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε διακομιστές αποκλειστικής χρήσης (Dedicated Servers) και εικονικούς διακομιστές αποκλειστικής χρήσης (VPS), πάντοτε με ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση η freshweb.gr, δεσμεύεται να επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά όποτε και αν της ζητηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Κατά τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας ενός λογαριασμού φιλοξενίας η freshweb.gr, γνωστοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που απαιτούνται, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να έχει τη συμφωνημένη πρόσβαση στο συμφωνημένο χώρο του δίσκου. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης  μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα του προϊόντος, μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη στην περιοχή πελατών. Η freshweb.gr δεσμεύεται ότι ουδέποτε θα ζητήσει τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών από το χρήστη.

Για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών, η freshweb.gr, διατηρεί και προσφέρει χώρο σε δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου, οι οποίοι Διακομιστές έχουν τη φυσική τους υπόσταση στην Ελλάδα και στη Αμερική. Ο κάθε λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται στο Διακομιστή που έχει συμφωνηθεί. Η freshweb.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει προσωρινά το λογαριασμό ενός χρήστη σε διαφορετικό Διακομιστή από το συμφωνημένο, μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα λειτουργίας στον έτερο Διακομιστή. Σε περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου προβλήματος η freshweb.gr ενημερώνει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους χρήστες τόσο για το γεγονός καθώς και για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης. Η freshweb.gr διατηρεί το δικαίωμα να εισέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον εκμισθωμένο χώρο του κάθε χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο λαμβάνεται μόνο για τους Διακομιστές με φυσική υπόσταση στη Γερμανία και διατηρείται έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη των υπηρεσιών φιλοξενίας. Η freshweb.gr, λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας καθημερινά και διατηρεί τα τελευταία ένα (1) στους server της. O χρήστης πρέπει ανα τακτά χρονικά διαστήματα να αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας αυτά σε δικά του μέσα (δίσκους, cd, clould).

Ο χρήστης δεσμεύεται ότι κατά τη συμβατική χρονική περίοδο και με τη χρήση των μισθωμένων πόρων της freshweb.gr, θα λειτουργεί μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Προκειμένου η χρήση να μην εμπίπτει στον αμέσως προηγούμενο χαρακτηρισμό, θα πρέπει να συμβαίνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αποκλειστικώς απαριθμούμενα:

 1. Εκμετάλλευση της συνολικής υπολογιστικής ισχύος του Διακομιστή, ως Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σε ποσοστό 8% σταθερά μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ημερών.
 2. Τοποθέτηση λογισμικού στο σκληρό δίσκο του Διακομιστή με περιεχόμενο, που αποτυπώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και είναι:
  A. πορνογραφικό (σύμφωνα με την έννοια που το ελληνικό δίκαιο αποδίδει στη φράση: ακόλαστη πράξη)
  B. προστατευόμενο από το ν.2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και όπως αυτός τυχόν τροποποιηθεί στο μέλλον
  Γ. προώθηση, προβολή, πώληση χημικών σκευασμάτων
 3. Χρήση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή ενοχλητικών (spam) μαζικών μηνυμάτων. Για το χαρακτηρισμό μιας αποστολής ως ενοχλητικής και ταυτόχρονα μαζικής, αρκεί η αποστολή από ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνω των 100 μηνυμάτων ημερησίως, με αποδεδειγμένη τη μη αίτηση ή αποδοχή των μηνυμάτων αυτών από τον παραλήπτη.
 4. Τοποθέτηση και λειτουργία λογισμικού άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (chat rooms).
 5. Χρήση στατικής IP και ταυτόχρονη ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού για τη συγκέντρωση αριθμών πιστωτικών καρτών σε online κατάστημα
   

Ενέργειες της freshweb.gr σχετικά με τα ακριβώς παραπάνω 1,2,3,4,5:

 • Ο λογαριασμός χρήστη, ο οποίος πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακριβώς παραπάνω (1, 3, 4, 5), αναστέλλεται
 • Ο λογαριασμός χρήστη, ο οποίος πραγματοποιεί το ακριβώς παραπάνω με αριθμό: 2, τίθεται σε αναστολή και η freshweb.gr ενημερώνει τις εκάστοτε αρμόδιες ελληνικές αρχές για τον τρόπο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων λογαριασμών

Η επικοινωνία της freshweb.gr με το χρήστη, επιτυγχάνεται με κάθε θεμιτό τρόπο και ενδεικτικά αναφέρονται: η τηλεφωνική επικοινωνία, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή σύντομου μηνύματος σε κινητό (SMS) κτλ. Ο εκάστοτε συμβαλλόμενος αλλά και ο εκάστοτε υποψήφιος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αποδέχεται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από την πλευρά της freshweb.gr

 

Τρόποι Πληρωμής – Ισχύς Υπηρεσιών

Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων από τους Πελάτες της freshweb.gr μπορεί να επιτευχθεί είτε αυτοματοποιημένα με τη χρήση κάρτας, είτε με κατάθεση σε συμβατικούς λογαριασμούς στην τράπεζα Revolut Bank UAB. Η χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας μέσω Κάρτας, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών. Η επιλογή της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτεί χρονική αναμονή 2 ωρών, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την ενημέρωση της freshweb.gr από τον πελάτη ότι κατατέθηκε το απαιτούμενο ποσό. Κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή οδηγεί στην αναστολή της σχετιζόμενης υπηρεσίας άμεσα, από τη δήλη ημέρα. Μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας αποστέλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, το κατάλληλο e-mail, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλωθεί. Οι πελάτες, που επιθυμούν έκδοση τιμολογίου αντί αποδείξεως και δεν έχουν συμπληρώσει το κατάλληλο πεδίο προτίμησης στο προφίλ τους, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την freshweb.gr, το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της αγοράς.

Τελικές Διατάξεις

Κάθε συναλλαγή – σύμβαση που εκπληρώνεται με την freshweb.gr ακολουθεί κατά τα κοινά νομικά της χαρακτηριστικά το εφαρμοστέο βουλγάρικο γραπτό και εθιμοτυπικό Δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής των όρων του παρόντος ορίζεται το Πετρίτσι, καθώς σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης το μέρος που θα προβεί στην τελευταία πράξη ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι η freshweb.gr, η έδρα της οποίας και βρίσκεται στην οδό: Bουλγαρίας 2, Πετρίτσι, Βουλγαρία.

Επικοινωνία

Η freshweb.gr διατηρεί, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χρηστών, σύστημα υποστήριξης για θέματα λογαριασμού και υπηρεσιών, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 16:00. Η υποστήριξη παρέχεται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αλλά και καθόλες τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες, με τη χρήση του συστήματος αιτημάτων υποστήριξης. Η επικοινωνία με την freshweb.gr, από την πλευρά του χρήστη, μπορεί να επιτευχθεί συμβατικά με τους εξής μόνο τρόπους: